Styreleder: Aina Erlandsen

Nestleder: Martine Kristoffersen

Styremedlem: Ingvild Nyheim

Styremedlem: Sigrid Brekke

Vara: Siri Solhaug Brekke